Понеделник, 21 Юни 2021 15:55

Община Търговище изгради нова социална инфраструктура по ОПРР 2014-2020 г.

Оценете
(1 глас)

лога

С официална церемония „Откриване на обекта” Община Търговище приключи успешно дейностите по проект „Сигурност в общността“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. По проекта беше изградена нова социална инфраструктура за предоставяне на социални услуги за деца, младежи и семейства, базирани в общността. Кметът д-р Дарин Димитров откри новия обект с тържествен водосвет и акцентира върху основните резултати от успешното изпълнение на проекта.

Реализацията на проекта е свързана с изграждане на нов дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства; ново преходно жилище за деца от 15 до 18-годишна възраст и ново наблюдавано жилище за младежи от 18 до 21-годишна възраст. Извършени бяха и ремонти в Дневния център за деца с увреждания, както и на Центъра за обществена подкрепа (ЦОП).сграда

Чрез успешната реализация на проекта се осигури подходяща и ефективна социална инфраструктура на територията на Община Търговище, допринасяща за предоставяне на нов вид резидентни и съпътстващи услуги в общността, които да заменят институционалния модел на грижа за деца.  Стойността на проекта е 1 035 585.49 лв. БФП (100%).


Тaзи публикация е създаденa в рамките на проект „BG16RFOP001-5.001-0031 „Сигурност в общността”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Търговище и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

www.eufunds.bg

 

Прочетена 648 пъти

facebook coment