Понеделник, 21 Юни 2021 15:43

Община Търговище успешно реализира проект „Сигурност в общността“ по ОПРР 2014-2020 г.

Оценете
(1 глас)

лога

С финална пресконференция Община Търговище приключи успешно дейностите по проект „Сигурност в общността“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. По проекта беше изградена нова социална инфраструктура за предоставяне на социални услуги за деца, младежи и семейства, базирани в общността. На финалната пресконференция присъства кметът д-р Дарин Димитров, ръководният екип на Общината, представители на фирмата изпълнител и ръководителят на проекта инж. Даниела Крумова. Кметът на община Търговище д-р Дарин Димитров постави акцент върху обществената значимост на обекта в устойчивото развитие на социалната инфраструктура на Община Търговище.

Ръководителят на проекта инж. Крумова представи основните резултати от успешното изпълнение на проекта, свързани с изграждане на нов дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства; ново преходно жилище за деца от 15 до 18-годишна възраст и ново наблюдавано жилище за младежи от 18 до 21-годишна възраст. Извършени бяха и ремонти в Дневния център за деца с увреждания, както и на Центъра за обществена подкрепа (ЦОП). Чрез успешната реализация на проекта се осигури подходяща и ефективна социална инфраструктура на територията на Община Търговище, допринасяща за предоставяне на нов вид резидентни и съпътстващи услуги в общността, които да заменят институционалния модел на грижа за деца.. Стойността на проекта е 1 035 585.49 лв. БФП (100%).


Тaзи публикация е създаденa в рамките на проект „BG16RFOP001-5.001-0031 „Сигурност в общността”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Търговище и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

 www.eufunds.bg

Прочетена 473 пъти

facebook coment