Денят на великите страдания на Иисус е днес, наричан още Велики петък или Разпети петък. Христос приема смирено съдбата си да бъде унижаван и принуден да носи при изкачването към лобното си място тежкия кръст, на който ще бъде разпнат. Разпънат е на Голгота между двама разбойници и издъхва в мъки, като страданията му донасят слънчево затъмнение и земетресение.

Настоящите Общи условия уреждат правилата за достъпа и използването на интернет сайта http://www.targovishte.tv (“сайта”), собственост на „ТЪРГОВИЩЕ ТВ“ ЕООД гр. Търговище, наричани за краткост „Условия за ползване”.

I. ОБЩИ ПРАВИЛА

Чрез използването на сайта Вие се съгласявате да бъдете правно обвързан от настоящите Условия за ползване, които влизат в сила веднага след първата употреба на сайта. Условията за ползване се прилагат към всички потребители на сайта, включително към тези, които предоставят видео съдържание, информация, текст, снимки, графики, снимки, аудио или видео или други материали за сайта (“материали”). Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като Потребител на услугите на сайта http://www.targovishte.tv и „Търговище ТВ“ ЕООД.

Вие получавате правото да използвате услугите на сайта единствено за лични/нетърговски цели. При добавяне на мнение/коментар във форумите, Вие се съгласявате да не публикувате рекламни съобщения, да не нарушавате добрия тон, както и да не обиждате останалите участници в дискусията. http://www.targovishte.tv не носи отговорност за изразените от Вас мнения. Ако не сте съгласни да бъдете правно обвързан от Условията за ползване, моля не влизайте и/или не използвайте сайта.

II. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Всички права са запазени. Материалите от сайта, имената, изображенията, иконите и логата, идентифициращи „ТЪРГОВИЩЕ ТВ“, трети страни и техните продукти и услуги, са обект на авторски и сродни права, права върху дизайн и търговски марки. Никоя клауза в Условията за ползване не може да се разбира – по подразбиране или по друг начин, като даване на право за използване на материалите от сайта, имената, изображенията, иконите и логата, публикувани в сайта. 

III. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ
По смисъла на настоящите условия:

"ПОТРЕБИТЕЛ" е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на сайта.

"УСЛУГА/И" на сайта включват:

  • достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайта;
  • достъп до коментарите в сайта;
  • публикуване на новини от читателите, след административно одобрение; 

"ЗЛОНАМЕРЕНИ АТАКИ НА ТРЕТИ ЛИЦА" – действия или бедействия на трети лица, които са в протоворечие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само претоварване на сървъра, проникване в сървъра, кражба на данни и др.   

IV. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Сайтът http://www.targovishte.tv се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн посредством попълнени заявки за регистрация. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред. Сайтът http://www.targovishte.tv може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за кликанията върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на директния маркетинг.
С приемането на настоящите условия, Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение на посочения e-mail за контакти.

V. ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА


Сайтът http://www.targovishte.tv прави всичко възможно, за да поддържа вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. Не носим отговорност за последиците, в това число евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.
„ТЪРГОВИЩЕ ТВ“ ЕООД не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.
„ТЪРГОВИЩЕ ТВ“ ЕООД не носи отговорност за информацията (в това число за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в web сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки.
„ТЪРГОВИЩЕ ТВ“ ЕООД има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.  

Сайтът си запазва правото да предоставя достъп до определени услуги. Услугите са:

  • Възможност за публикуване на коментари
  • Възможност за добавяне на аватар и потребителски профил;
  • Получаване на бюлетин с новостите на сайта.

Вие имате възможност да получите безплатен и пълен достъп до секциите от сайта. , В рубриката „Очевидец“ Вие се задължавате да предоставяте пълна, вярна, истинска и точна информация. Мненията на отделните потребители или на лицата, предоставящи материали, са мнения на отделните членове на обществото и не изразяват мнението на „Търговище ТВ“. В това отношение „Търговище ТВ“ ЕООД не носи никаква отговорност.

VI.СЪДЪРЖАНИЕ, ПРЕДОСТАВЕНО ОТ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ/

МАТЕРИАЛИ

С предоставяне на материали от какъвто и да е вид (включително текст, изображения, графики, снимки, аудио- или видео материали), Вие се съгласявате, в съответствие с клаузите на настоящия раздел, да предоставите на http://www.targovishte.tvза разпространение в целия свят, безсрочно, безплатно, неексклузивно, прехвърлимо и неотменимо право и разрешение за използване, възпроизвеждане, модифициране, редактиране, монтиране, променяне, адаптиране, превеждане, създаване на всякакви производни материали, публикуване, разпространение, излъчване, предоставяне на обществеността, съхраняване, изпълнение, показване пред публика и упражняване на всички авторски права и права за разгласяване, свързани с Вашите материали, в тяхната цялост или части от тях и/или правото да бъдат включени части от всички Ваши материали (включително адаптация и/или производни от тях) във всяко друго произведение (включително всякаква аудиовизуална програма) в каквато и да е медия, платформа или друго средство (вече известно или което ще бъде разработено по-късно) за целия срок, допустим от закона, както и за всички права, които могат да съществуват относно Вашите материали.

Основни изисквания към Вашите материали:

Материалите трябва да бъдат съобразени с функцията на http://www.targovishte.tv като информационна, новинарска медия, да са изработени с добър вкус, написани на

български език с кирилица, да са конструктивни и съобразени с правилата на добрия тон.

Не е разрешено противозаконно или осъдително съдържание: клеветнически, обидни, вулгарни, вредоносни, нецензурни, богохулни, сексуално-ориентирани, расистки или други засягащи достойнството на личността материали или език.

Не е разрешена умишлена злоупотреба: напр., многократното изпращане на същите или много сходни материали. Ако използвате няколко логина с цел разстройване на сайта или ако безпокойте другите ползватели, ще бъдат предприети мерки срещу вашите акаунти.

Като изпращате материали, Вие гарантирате, че:

 

Вашите материали са Ваше лично оригинално произведение, което не нарушава никакви закони; че Вие имате изричното съгласие, че са Ви отстъпени правата и/или че имате разрешение от всеки един от носителите или от възможните носители на права и/или от физическите лица, които могат да бъдат идентифицирани в материалите, да използвате името и/или изображението и/или данните на всяко такова идентифицируемо лице, с оглед включването и използването на вашите материали за всички цели, упоменати по-горе, по начина, определен от сайта и от тези Условия за ползване.

Вие гарантирате, че за използване на материалите по начина, определен по- горе, не се дължи никакво заплащане от стана на http://www.targovishte.tv,  на което и да е лице по повод на използването на Вашите материали.

Вие се отказвате от всякакви нематериални права над вашите материали с цел да бъдат публикувани във всяка една от секциите на сайта, както и за да бъдат включени в други произведения и по-общо, за всички случаи.

Вие се задължавате да обезщетите, защитите и да освободите от отговорност http://www.targovishte.tv в случай на загуба, търсене на отговорност, претенция, иск, щета или разход (включително всякакви правни такси или други разходи), които могат да възникнат за „Търговище ТВ“ ЕООД в резултат на Ваше нарушение на горните условия и гаранции. Независимо от споменатото по-горе задължение за обезщетение, за което Вие оставате напълно отговорен, „Търговище ТВ“ си запазва правото да предприеме специална защита и да действа по всякакъв друг подходящ начин.

Ако не искате да дадете на http://www.targovishte.tvгореспоменатите права и/или не можете да ни предоставите на гореспоменатите гаранции, моля не изпращайте свои материали.  Сайтът http://www.targovishte.tvси запазва правото да откаже или да премахне всеки материал без предизвестие или да предприеме действия срещу всеки акаунт по всяко време, поради всяка причина, без да иска предварително съгласие и без предизвестие.

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


„Търговище ТВ“ ЕООД си запазва правото да извършва промени в настоящите общи условия по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта, заедно със съобщение за промените в Общите условия.
За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.
Настоящите Общи условия влизат в сила считано от 18.04.2016 г. 

Благодарим Ви за изпратената новина. Ще се свържем с вас възможно най скоро.

reporter news targovishte tv

„Търговище ТВ“ е гъвкава он-лайн медия и предлага различни видове и цени за реклама, като спецификацията подлежи на договаряне със собственика на „Търговище ТВ“ ЕООД или упълномощен от него рекламен агент.

При нас имате възможност за УНИКАЛНО ВИДЕО/ФОТООСЪДЪРЖАНИЕ– репортаж, рекламен клип, видеобръщение, изявление, снимка. То може да е предоставено от клиента или изработено от нас.

На сайта клиентите имат възможност за РЕКЛАМА ЧРЕЗ КАРЕ, РЕКЛАМНИ БАНЕРИ - два на хедъра с размер 320х50px и в дясна колона с размер 360x250, поставени на заглавна и вътрешни страници в сайта. Моля, виж макет. Клиентът може да поръча ВИП/ТОП позиция и размер.

ПЛАТЕНАТА ПУБЛИКАЦИЯ, която може да съдържа текст, снимки, активни линкове, които водят до адрес на външна уеб страница или контакти. Публикацията се споделя в социалната мрежа на страницата на „Търговище ТВ“ във Фейсбук.

Платената публикация излиза в резултатите от търсене и остава в архива на сайта. Като автор се посочва името на клиента, заявил публикацията. В каре над текста се обозначава, че публикацията не е част от редакционното съдържание на сайта.

ОТСТЪПКИ ЗА ПЕРИОД ОТ ВРЕМЕ И ЛОЯЛНИ КЛИЕНТИ.

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ РЕКЛАМНИ ПОСЛАНИЯ!

Потърсете ни на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.или чрез контактната форма.